top of page
16398424_v796-nunny-02_edited.jpg
טיפול בפסולת

טיפול בפסולת

10.6.2024

תאריך סגירת הגשות:

רקע

צה"ל מעוניין לבחון מענים מקומיים לטיפול בפסולת ביתית (domestic waste) הנוצרת בשטח בכדי לצמצם באופן משמעותי את כמות הקבלנים הפועלים לפינויה, תוך בחינת היתכנות לייצור אנרגיה מקומית.

אנו מחפשים טכנולוגיה שתטפל בפסולת מבלי לשנע אותה, הפתרון צריך להיות נייד ולעבוד בתנאים מנותקי רשת. הפסולת המטופלת כוללת פסולת אורגנית, קרטון, פלסטיק, מתכות,זכוכית, ופסולת ביתית נוספת.


דגשים:

  • הטכנולוגיה צריכה להיות פשוטה ובעלת תהליכי התקנה והפעלה מהירים ויעילים.

  • ייצור מקומי של אנרגיה מהפסולת הוא יתרון אך לא תנאי הכרחי.

  • שארית הפסולת שנוצרת מהתהליך צריכה להיות פשוטה לפינוי ולטיפול.

  • עדיפות לטכנולוגיות שאינן דורשות הפרדת פסולת מקדימה.

  • מינימום פליטות ופגיעה סביבתית (ריחות, רעש וכו׳).


הגישו מועמדות לפיילוט במימון בגובה 200 אש"ח

bottom of page